Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat in totaal uit zes leden: drie ouders en drie leerkrachten. De werkzaamheden binnen de Mr bestaan voornamelijk uit 6/7 maal per jaar vergaderen, gedeeltelijk samen met de directie, over het beleid van de school zoals financiën, het schoolplan, veiligheid op school, etc.

Naast de vergaderingen wordt er enige voorbereiding hiervoor gevraagd, zoals het lezen van stukken. Het is vooral een leuke, prettige en leerzame manier om mee te kijken en mee te denken over het beleid van de school. De Mr heeft daarin een adviserende en in diverse zaken, een “mee-beslissende” rol.

De MR is bereikbaar via mr-bouwsteen@blickoponderwijs.nl

De agenda voor de vergadering wordt hier geplaatst en na de vergadering volgt een korte samenvatting.

Agenda vergadering 20-6-19

  1. Opening 19.00 uur.
  2. Notulen vorige vergadering, notulen 20-05-2019
  3. Ingekomen Post.
  4. Mededelingen: Directie- OR - GMR - ARBO
  5. Jaarverslag MR: Het jaarverslag is bijgestuurd als bijlage. Kan iedereen akkoord met het jaarverslag of mist het nog essentiële informatie over het jaar 2018-2019?
  6. Bouwsteen ExpertiseEr zijn wat veranderingen gaande binnen Bouwsteen Expertise waar de MR van af moet weten. De MR wordt ingelicht.
  7. Quickscan: Quickscan van de Bouwsteen wordt in de MR besproken. 
  8. Jaarplanning 2019 –2020
  9. Nieuwbouw: De stand van zaken rondom de nieuwbouw wordt in de MR besproken. Henk informeert de MR.
  10. Afscheid van onze MR leden & Afsluiting van het jaar met de OR: Koffie met gebak vanaf 20.00 uur 

 

Verslag 12-3-19

Gisteravond hebben we MR gehad, in deze vergadering zijn de volgende zaken besproken:

De jaarrekening op papier ligt nog bij de RvT. Wanneer zij de jaarrekening goedkeuren kan hij besproken worden in de volgende MR vergadering.
Over formatie voor volgend jaar kan al uitgesproken worden dat we het schooljaar met 13 groepen starten. De vacature voor het zwangerschapsverlof van Michelle blijft staan. Ondanks dat het intern is opgelost blijft er gezocht worden naar een geschikte kandidaat. Ook voor de plekken die volgend jaar “vrij” komen zullen de vacatures deze maand nog online gaan. 

Gezien het lerarentekort is het lastig om groepen te vervangen & zou het inderdaad zo kunnen zijn dat wij groepen naar huis moeten sturen. We zullen het eerst intern proberen op te lossen en creatief zijn in oplossingen, maar het behoort wel tot de mogelijkheden dat kinderen een dag vrij krijgen vanwege het gebrek aan vervanging. De OMR zou dan graag zien dat de kinderen (wanneer dit mogelijk is) een klein stapeltje huiswerk mee krijgen. Dan kunnen zij dit maken tijdens de vrije dag(en).

In de MR hebben we de werkdrukgelden voor volgend jaar besproken. Het MT neemt het initiatief om in gesprek te gaan met het team waaraan deze gelden besteed kunnen worden. Vervolgens komt het MT met een voorstel. De PMR zal dit voorstel moeten goedkeuren.


Henk geeft aan dat hij over een beschikking beschikt die zegt dat in het derde kwartaal 2019 het semipermante gebouw van de Bouwsteen opgeleverd wordt. De gemeente lijkt hierin wat ruimte te zoeken. Ook op de volgende agenda zal de nieuwbouw weer terug komen!

Verslag vergadering maandag 12-11-2018

-De begroting van 2019 is besproken. De papieren versie volgt later en deze zal ook besproken worden in de MR. Op de begroting zijn een aantal zaken meegenomen, zoals chromebooks, nieuw meubilair en 3 smartborden. De begroting ligt nu het bestuursbureau en we horen binnenkort of deze wordt goed gekeurd.
-Vacatures voor De Bouwsteen zijn uitgezet. 
-De inhoud van onze (nieuwe) schoolgids is besproken. Op een aantal schoonheidsfoutjes na is de inhoud goedgekeurd.
-Henk is nog met de gemeente in overleg over nieuwbouw. Er liggen een aantal voorstellen op tafel, maar niks is nog definitief. Wanneer dit definitief is zullen wij jullie hierover informeren.

In het gedeelte wat ten tafel komt hebben we het volgende besproken:

-Rookbeleid buiten het hek: dit is openbaar terrein. De rokende ouders zijn eerder aangesproken.

-Parkeren  wordt door de ouders als lastig ervaren. Kan er geen kiss & ride zone komen?
-Koffieochtend hebben de ouders besproken dat zij behoeften hebben aan een ouderportaal, waarin informatie over de school gedeeld wordt en waar zij resultaten van hun kind kunnen bekijken. Is dit een optie?

Verslag vergadering maandag 3-9-2018

- Verwelkomen van nieuwe MR leden. 

- Auditteam is gestart op de Bouwsteen. Zij zijn 2 dagen per week aanwezig op De Bouwsteen.

- Er is een email aan het team uitgedaan voor duurzame besteding. Denk aan duurzame materialen, methodes etc. Dit zal worden opgenomen in de begroting 2019. 

- ARBO: We hebben er een preventiemedewerker bij! In de MR hebben we gisteren de aanvraag van Lindsey als preventiemedewerker goedgekeurd. Zij zal de werkzaamheden samen met Jolanda gaan uitvoeren. 

- Het MR jaarverslag wordt op 20 september aan de ouders gepresenteerd door Wendy. 

- Aanstaande donderdag heeft Henk een vergadering over gebiedsvisie voor de Nieuwbouw. Nieuwbouw staat ook op de volgende vergadering als agendapunt. 

- De medezeggenschapsraad heeft een uitnodiging ontvangen voor deelname aan een interview over het geschil tussen GMR en college van bestuur. We hebben unaniem besloten om niet deel te nemen aan dit onderzoek. Wij voelen ons voldoende vertegenwoordigd in de GMR en trekken de gemaakte keuzes niet in twijfel. 

- Afscheid genomen van Mary. Nogmaals bedankt voor al je inzet de afgelopen jaren! 

Jaarverslag 2017-2018

Jaarverslag 2016-2017

Leden Medezeggenschapsraad

Oudergeleding:

Latoya van la Parra: moeder van Tiamo 

Marcel Simonis : vader van Remco 

Marjolein Hospers: moeder van Reinier 

Personeelsgeleding:

Wendy van Rossum: IB (voorzitter)

Mirjam Schoots, leerkracht 6-7a 

Bianca Veen, leerkracht groep 3 (vervangt John van Langeveld tijdelijk)