Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat in totaal uit zes leden: drie ouders en drie leerkrachten. De werkzaamheden binnen de Mr bestaan voornamelijk uit 6/7 maal per jaar vergaderen, gedeeltelijk samen met de directie, over het beleid van de school zoals financiën, het schoolplan, veiligheid op school, etc.

Naast de vergaderingen wordt er enige voorbereiding hiervoor gevraagd, zoals het lezen van stukken. Het is vooral een leuke, prettige en leerzame manier om mee te kijken en mee te denken over het beleid van de school. De Mr heeft daarin een adviserende en in diverse zaken, een “mee-beslissende” rol.

De MR is bereikbaar via mr-bouwsteen@blickoponderwijs.nl

De agenda voor de vergadering wordt hier geplaatst en na de vergadering volgt een korte samenvatting.

Agenda voor de vergadering van maandag 11-03-2019
1. Opening 19.00 uur.
2. Notulen vorige vergadering 14-01-2019.
3. Ingekomen Post.
4. Mededelingen:
a. Directie         
b. OR
c. GMR 
d. ARBO
5. Financiën, jaarrekening 2018. Henk bespreekt in de MR de jaarrekening van 2018.
6. Formatie / taakverdeling. Henk informeert de MR over de formatie en taakverdelingen binnen het team. Is er al een planning voor volgend jaar? 
7. Werkdruk verlagende gelden. Heeft het MT al een plan om deze gelden in te zetten volgend schooljaar? Hoe wordt dit besproken in het team? Welke ideeën heeft de MR over de werkwijze en de inzet van dit geld? 
8. Nieuwbouw. De stand van zaken rondom de nieuwbouw wordt in de MR besproken. Henk informeert de MR. 
Henk verlaat de vergadering. 
9. VWGM (veiligheid, welzijn, gezondheid en milieu)
We bespreken wat ten tafel komt. 
10. Rondvraag / mededelingen. 
11. Afsluiting. 
 
Verslag vergadering maandag 12-11-2018

-De begroting van 2019 is besproken. De papieren versie volgt later en deze zal ook besproken worden in de MR. Op de begroting zijn een aantal zaken meegenomen, zoals chromebooks, nieuw meubilair en 3 smartborden. De begroting ligt nu het bestuursbureau en we horen binnenkort of deze wordt goed gekeurd.
-Vacatures voor De Bouwsteen zijn uitgezet. 
-De inhoud van onze (nieuwe) schoolgids is besproken. Op een aantal schoonheidsfoutjes na is de inhoud goedgekeurd.
-Henk is nog met de gemeente in overleg over nieuwbouw. Er liggen een aantal voorstellen op tafel, maar niks is nog definitief. Wanneer dit definitief is zullen wij jullie hierover informeren.

In het gedeelte wat ten tafel komt hebben we het volgende besproken:

-Rookbeleid buiten het hek: dit is openbaar terrein. De rokende ouders zijn eerder aangesproken.

-Parkeren  wordt door de ouders als lastig ervaren. Kan er geen kiss & ride zone komen?
-Koffieochtend hebben de ouders besproken dat zij behoeften hebben aan een ouderportaal, waarin informatie over de school gedeeld wordt en waar zij resultaten van hun kind kunnen bekijken. Is dit een optie?

Verslag vergadering maandag 3-9-2018

- Verwelkomen van nieuwe MR leden. 

- Auditteam is gestart op de Bouwsteen. Zij zijn 2 dagen per week aanwezig op De Bouwsteen.

- Er is een email aan het team uitgedaan voor duurzame besteding. Denk aan duurzame materialen, methodes etc. Dit zal worden opgenomen in de begroting 2019. 

- ARBO: We hebben er een preventiemedewerker bij! In de MR hebben we gisteren de aanvraag van Lindsey als preventiemedewerker goedgekeurd. Zij zal de werkzaamheden samen met Jolanda gaan uitvoeren. 

- Het MR jaarverslag wordt op 20 september aan de ouders gepresenteerd door Wendy. 

- Aanstaande donderdag heeft Henk een vergadering over gebiedsvisie voor de Nieuwbouw. Nieuwbouw staat ook op de volgende vergadering als agendapunt. 

- De medezeggenschapsraad heeft een uitnodiging ontvangen voor deelname aan een interview over het geschil tussen GMR en college van bestuur. We hebben unaniem besloten om niet deel te nemen aan dit onderzoek. Wij voelen ons voldoende vertegenwoordigd in de GMR en trekken de gemaakte keuzes niet in twijfel. 

- Afscheid genomen van Mary. Nogmaals bedankt voor al je inzet de afgelopen jaren! 

Jaarverslag 2017-2018

Jaarverslag 2016-2017

Leden Medezeggenschapsraad

Oudergeleding:

Latoya van la Parra: moeder van Tiamo 

Marcel Simonis : vader van Remco 

Marjolein Hospers: moeder van Reinier 

Personeelsgeleding:

Wendy van Rossum: IB (voorzitter)

Mirjam Schoots, leerkracht 6-7a 

Bianca Veen, leerkracht groep 3 (vervangt John van Langeveld tijdelijk)