Stel cookie voorkeur in

Gedragscode voor ouders

We besteden op De Bouwsteen veel aandacht aan het gedrag van onze leerlingen en aan dat van onszelf. Een professionele cultuur, respect voor elkaar, openheid, je veilig voelen, elkaar op zaken kunnen aanspreken zijn ontwikkelpunten waar wij hard aan werken.

Een kind heeft op school de meeste kans op positieve ontwikkeling wanneer de dynamische driehoek ouders-kind-school goed samenwerkt en er goede communicatie is tussen de drie partijen.

Wij zijn van mening dat, naast de aandacht voor gedrag van leerkrachten en leerlingen, ook het gedrag van ouders besproken moet worden. Wat verwachten we eigenlijk van ouders, en wat niet. Wat accepteren we wel en wat niet, waar liggen onze grenzen en wat zijn de stappen die we nemen als er een conflict is.

Wij werken aan een gedragsprotocol voor ouders. Doel van dit protocol is om duidelijkheid te scheppen naar zowel ouders, school als leerlingen.

Omdat onze school een veilig, plezierig en positief klimaat van omgaan met elkaar belangrijk vindt, wordt ongewenst gedrag niet getolereerd.
Dat geldt voor zowel leerkrachten, leerlingen en ouders.
Temeer daar onze school als organisatie gebaat is bij het juist hanteren van de gedragsregels en leerlingen en ouders als “welkome gast” een correcte behandeling mogen verwachten. Omgekeerd zullen leerlingen en ouders zich als “welkome gasten” moeten realiseren dat zij zich eveneens dienen te houden aan de opgestelde gedragsregels.

Algemene gedragsregels die gelden op De Bouwsteen:

Wij van De Bouwsteen:

-zorgen voor een veilige omgeving

-zijn zuinig op spullen en onze omgeving

-zijn aardig voor elkaar

-luisteren naar elkaar

-lossen moeilijkheden samen op

-behandelen iedereen met respect

We gaan ervan uit dat alle leerkrachten, ouders/verzorgers en leerlingen op de hoogte zijn van dit gedragsprotocol. Het hierna genoemde protocol geldt voor alle ouders van onze school:

-We behandelen elkaar begripvol.
-We spreken geen kwaad over elkaar.
-We spreken onbevooroordeeld over elkaar.
-We hebben een open, rustige verstandhouding met elkaar.
-We maken problemen bespreekbaar.

-We zien elkaar als partner bij de begeleiding / opvoeding van de kinderen. De ouder blijft eerst verantwoordelijk.
-We stellen vertrouwen in elkaar.
-We behandelen elkaar respectvol, begripvol en correct;
-We tonen belangstelling, zonder nieuwsgierig te zijn;
-We spreken positief over elkaar en accepteren geen dreigende houding. Hieronder verstaan we o.a. schelden en agressief praten.
-We houden ons verre van roddel en geven daartoe geen gelegenheid.
-We maken zaken bespreekbaar wanneer ons iets dwars zit.
-We komen afspraken na.

-De ouder bemoeit zich niet met ruzies of onenigheden op het schoolterrein. Bij ruzies of onenigheden waarschuw dan een leerkracht op het plein. 

Wat doen we wanneer iemand zich niet aan de regels houdt?
De stappen waar in de consequenties van afwijkend gedrag zijn ingedeeld:

Stap 1:
•De leerkracht spreekt waar nodig betrokkenen aan op hun gedrag en wijst hen op de afspraken. De leerkracht brengt zijn/haar leidinggevende hiervan op de hoogte.

Stap 2:
•Wanneer er geen duidelijke veranderingen waarneembaar zijn worden zij, die zich niet aan de regels en afspraken houden, aangesproken door de directie.

Stap 3:
•In uiterste noodzaak wordt aan de algemeen directeur onderwijs en kwaliteit van de stichting BLICK op onderwijs gevraagd actie te ondernemen.

Stap4:

Consequenties voor grensoverschrijdend gedrag:
•Indien sprake is van verbaal geweld, bedreigingen of anderszins, zal aangifte bij de politie volgen als een van de partijen zich bedreigd voelt.
•Lichamelijk geweld, slaan of anderszins, met als gevolg de ander letsel toe te brengen en/of te intimideren leidt automatisch tot aangifte bij de politie.
•Seksuele intimidatie of seksueel misbruik leidt tot aangifte bij de politie. Er is in dit verband sprake van meldingsplicht wanneer iemand weet heeft van dergelijke praktijken.