Stel cookie voorkeur in

Team en begeleiders

 

Directie & managementteam

De directie bestaat uit Henk Beesems, algemeen directeur. Samen met de adjunct directeuren:  bovenbouw, Marianne Lammens en onder/middenbouw Caroline Spoorenberg, vormen zij het managementteam van De Bouwsteen.

Groepsleerkracht

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in zijn of haar klas: de lesgebonden taken en niet lesgebonden taken.

Intern begeleiders

Wat doen de Intern begeleider op De Bouwsteen?

•   zij  organiseren, coördineren en bewaken de zorg van onze leerlingen.

•    leerkrachten, ouders en externe instanties (denk aan de schoolarts, Lucertis, MEE, Jeugdzorg) kunnen met hun (hulp)vragen over onze kinderen terecht bij de Intern Begeleider.

•    zij voeren gesprekken met ouder(s) / verzorger(s) van onze kinderen.

•    zij overleggen met de directie en denken mee over toekomstig beleid.

•    zij  zorgen ervoor dat de juiste toetsen op het juiste moment afgenomen worden.

•    zij voeren gesprekken met leerkrachten over de vorderingen van onze kinderen.

•    zij bieden hulp aan leerkrachten op het gebied van leer- en gedragsproblematiek.

Wij schrijven over onze kinderen, omdat de zorg van uw kind ook onze zorg is. Samen staan wij sterker in het zoeken naar het onderwijs dat past bij uw zoon  of dochter!

Wie zijn de IB-ers op SBO De Bouwsteen?

Wendy v Rossum - John v Langeveld - Esther de Lede

Maatschappelijk werkende

Op De Bouwsteen is er naast aandacht voor het leren lezen, rekenen en schrijven ook aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Immers, een kind dat zich goed voelt kan veel gemakkelijker leren dan een kind dat problemen heeft. Kim Paree is schoolmaatschappelijk werkende op De Bouwsteen. 

Wat doet de schoolmaatschappelijk werker?

Als u of de school een beroep doet op de schoolmaatschappelijk werker, zal zij een gesprek met u als ouder / verzorger aangaan. Samen met u bespreekt de schoolmaatschappelijk werker de vragen. In goed overleg wordt een oplossing gezocht. Vaak zijn er maar enkele gesprekken nodig om u weer op weg te helpen. Soms is er voor langere tijd hulp nodig. De schoolmaatschappelijk werker bekijkt dan samen met u waar die hulp het beste geboden kan worden. Dat kan dan ook bij een andere instelling zijn.

Overleg

Soms is het probleem zo ingewikkeld, dat overleg met andere instellingen noodzakelijk is. Hoe komt u met de schoolmaatschappelijk werker in contact? U kunt zelf contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker. Kim is dinsdag en donderdag aanwezig op school. Daarnaast kunt u mij ook mailen met vragen; k.paree@blickoponderwijs.nl Ook de leerkracht of de intern begeleider kunnen u verwijzen naar de schoolmaatschappelijk werker. Wilt u nader kennis maken loop gerust eens bij Kim binnen.

Orthopedagoog

Orthopedagoog voor De Bouwsteen is Elise Vlasblom.

Logopediste

Veel nieuwe leerlingen op De Bouwsteen worden logopedisch getest, om op deze manier in kaart te brengen of logopedische ondersteuning nodig is. Als dat zo is zal er contact met u worden opgenomen zodat u een verwijsbrief kunt regelen met uw huisarts voor de verzekering.

Logopedische ondersteuning bestaat onder andere uit het verbeteren van de articulatie tot het uitbreiden van de woordenschat en het verbeteren van zinsbouw en woordvorming. Zo kan het zijn dat een kind moeite heeft met de correcte uitspraak van bepaalde klanken, waardoor het minder goed verstaanbaar is. Ook bieden wij hulp bij het verbeteren van de zinsbouw en het vergroten van de woordenschat. Daarnaast worden de leesvoorwaarden en de luistervaardigheden geoefend.

De behandelingen duren van een kwartier tot twintig minuten deze worden op een speelse wijze uitgevoerd, dat wil zeggen met behulp van bijvoorbeeld kwartetten, taalmemories en andere taalspelletjes. De kinderen komen individueel of in een klein groepje, bestaande uit twee tot drie leerlingen. Doorgaans komen de kinderen met plezier naar de logopedielessen en zetten zich dan volledig in.

Mocht u een afspraak willen maken voor verdere informatie of als u vragen heeft over de inhoud van de lessen, kunt u dit via de leerkracht laten weten. Het is natuurlijk ook mogelijk om een gesprek aan te vragen tijdens de rapportbesprekingen.

Logopedie wordt gegeven door Leonie van Bergen van het Praatlokaal.

Vakleerkrachten gym

De Bouwsteen heeft twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs, Simon Hitijahubessij en Lucas Adriaansens. Alle groepen krijgen twee gymlessen per week van de vakleerkracht. Deze verantwoordelijk voor de totale leerlijn bewegingsonderwijs.

Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapeuten Patrick Bolman en Ranjeeta zijn een aantal dagdelen op school aanwezig om kinderen oefentherapie te geven indien nodig.

Wat is kinderoefentherapie?

Door verschillende factoren is het mogelijk dat een kind de motorische ontwikkeling niet doorloopt zoals je zou willen zien. Dit kan resulteren in een onhandige motoriek of een achterstand in de motorische ontwikkeling. Het doel van de kinderoefentherapie is om het kind spelenderwijs te leren hoe het goed en gezond beweegt en zo meer zelfvertrouwen krijgt. Voorop staat dat het kind plezier beleeft tijdens de behandelingen en zich spelenderwijs de vaardigheden eigen maakt. Er wordt gestart vanuit de mogelijkheden van het kind, zodat er positieve ervaringen opgedaan kunnen worden. De aanpak wordt zoveel mogelijk aangesloten op de belevingswereld en de interesse van het kind. Uitdagen en ondersteunen zijn daarbij de sleutelwoorden. Soms gaan deze motorische problemen samen met diagnoses als ADHD, PDD-NOS, Autisme, NLD en Dyslexie. Soms is de diagnose DCD gesteld, maar vaak ook is er geen duidelijke oorzaak voor de motorische achterstand.

Aanmelden

Een leerling komt in aanmerking voor kinderoefentherapie, wanneer het kind zelf, de ouder(s)/verzorger(s) of (gym)docent een motorische hulpvraag hebben. De aanmelding verloopt via de leerkracht en de interne begeleiding van school. Ouders en de (huis)arts geven toestemming voor een motorisch onderzoek en behandeling. Uit het motorisch onderzoek komen behandeldoelen en een behandelplan. Hiervan wordt een verslag gemaakt en besproken met ouders en toegestuurd naar de verwijzend arts. Hoelang de therapie duurt is afhankelijk van de hulpvraag en de motorische achterstand. U wordt schriftelijk op de hoogte gehouden van de vorderingen en uiteraard is meekijken tijdens de behandeling mogelijk.

Behandelingen kinderoefentherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering (de eerste 18 keer per kalenderjaar), zo nodig aangevuld met behandelingen uit de aanvullende verzekering. Een verwijzing van de (huis)arts is hiervoor noodzakelijk.

Het team van De Bouwsteen bestaat uit leerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel. Alle leerkrachten hebben een regulier pabo-diploma. Daarnaast hebben ze een Master Special Educational Needs of zijn ze hiervoor aan het leren.