Stel cookie voorkeur in

Schoolregels

Op De Bouwsteen gelden een aantal schoolregels. Wij verwachten van zowel leerlingen als personeel dat zij die naleven. Regelmatig worden ze in de groep met de leerlingen besproken. U kunt de schoolregels opvragen bij de administratie.

Orde en veiligheid

Wanneer leerlingen zich niet aan deze regels houden, neemt de school ordemaatregelen. Met zijn overtreding doet de betrokken leerling namelijk afbreuk aan de veiligheid en goede sfeer binnen de school.

Voor uitzonderlijke situaties heeft de school de beschikking over zware ordemaatregelen: schorsing en verwijdering. Deze worden alleen toegepast wanneer het gedrag van een leerling dermate grensoverschrijdend is, dat hij of zij een bedreiging is voor zichzelf, voor anderen en voor zijn of haar nabije omgeving. We geven hieronder aan wanneer wij tot schorsing of verwijdering moeten overgaan.

Schorsing

De bestuurder van stichting BLICK op onderwijs spreekt een schorsing uit op voorspraak van en in overleg met de schooldirecteur. Tot schorsing van een leerling wordt alleen overgegaan wanneer die leerling:

 • gezorgd heeft voor een direct bedreigende en/of intimiderende situatie, waardoor de veiligheid op school in het geding is gekomen;
 • in bezit was van vuurwerk, verdovende middelen of wapens;
 • fysiek of verbaal grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond;
 • langdurig negatief gedrag of structureel wangedrag heeft getoond, zonder dat er zicht is op verbetering;
 • gedrag heeft getoond dat in strijd is met de geldende wet- en regelgeving.

Bij schorsing wordt de leerling gedurende een bepaalde tijd de toegang tot de school ontzegd. Het besluit tot schorsing en de reden daarvan worden zowel mondeling als schriftelijk gecommuniceerd met de ouders/verzorgers. Een afschrift van het besluit stuurt het stafbureau van stichting BLICK naar de leerplichtambtenaar.

Om leerachterstanden te voorkomen, biedt de school de betreffende leerling aan om huiswerk toe te sturen.

Na afloop van de schorsing vindt er een gesprek plaats tussen schooldirecteur, ouders/verzorgers en de leerling. Zonder dat gesprek kan de leerling niet op school terugkeren. Een schorsing duurt maximaal vijf schooldagen.

Verwijdering

De bestuurder van stichting BLICK op onderwijs beslist tot een verwijdering. Ouders kunnen daartegen in beroep gaan, aangezien een verwijderingsprocedure onder het bestuursrecht valt.

De bestuurder kan alleen tot verwijdering van een leerling overgaan wanneer:

 • sprake is van voortdurend dreigend of agressief gedrag van de leerling (ofwel de ouders/verzorgers), waarbij gegronde vrees is ontstaan voor de veiligheid van het personeel of de andere leerlingen en waarbij herhaling niet is uitgesloten;
 • de betrokken leerling binnen een kalenderjaar (gerekend vanaf de eerste schorsing) drie schorsingen heeft gekregen;
 • de leerling gedrag vertoont dat in strijd is met de geldende wet- en regelgeving.

Gedurende een verwijderingssituatie kan de leerling eerst geschorst worden – op te vatten als een tijdelijke verwijdering – voorafgaand aan de definitieve verwijdering.

De school moet in een verwijderingssituatie aantoonbaar serieus gezocht hebben naar een vervangende school, voordat de betrokken leerling definitief verwijderd kan worden.

Wanneer de ouders/verzorgers het niet eens zijn met het besluit tot verwijdering, kunnen zij dat aanvechten bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs, ondergebracht bij de LKC Onderwijsgeschillen te Utrecht, www.onderwijsgeschillen.nl.

De wettelijke regeling rondom schorsen en verwijderen kunt u lezen op:

www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/schorsen-en-verwijderen

Verlofregeling

Wij kunnen aan een leerling alleen bij gewichtige omstandigheden extra verlof verlenen. Denkt u dat uw zoon of dochter in aanmerking komt voor extra verlof, dan kunt u dat aanvragen via een formulier. Dat is op school verkrijgbaar. De directie mag alleen kortdurend verlof toekennen zoals de Wet op de leerplicht die toestaat. Géén redenen voor extra verlof zijn:

 • een afwijkend vakantierooster van andere kinderen in uw gezin;
 • familiebezoek in het buitenland;
 • vermijden van vakantie in het hoogseizoen;
 • de lagere prijs van een vakantie;
 • eerder afreizen naar het vakantieadres óf later terugkomen van vakantie;
 • verjaardagen van familie of lange weekenden weg.

Ziekmeldingen/absentie

Wanneer uw kind ziek is, horen we dat graag telefonisch van u voor 8.30 uur. Is uw zoon of dochter zonder afmelding afwezig, dan nemen wij contact met u op vanaf één uur na het begin van de lestijd. Absenties registreren wij altijd. Leerlingen die vaak absent zijn (óók door ziekte) melden we bij de afdeling Leerplicht van uw woonplaats.