Stel cookie voorkeur in

Ons onderwijs

De leerlingen op De Bouwsteen zijn tussen de 4 en 13 jaar oud. Zij zijn verdeeld over groepen die allemaal een eigen leerkracht hebben. Per groep zitten leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd en ontwikkeling bij elkaar. Een groep bestaat uit 18 leerlingen.

De leerkracht stelt aan het begin van ieder leerjaar een groepsplan op voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Een keer per jaar past de leerkracht dit plan aan op de ontwikkeling en de behoeften van de groep.

De onderbouw en de middenbouw

In de onderbouw zitten leerlingen van 4 tot en met 6 jaar oud. De Bouwsteen biedt de leerstof in de onderbouw in verschillende vormen en spelenderwijs aan. In de groep zijn veel kringmomenten en we werken met thema’s en projecten. Er is veel aandacht voor voorbereidend lezen en voorbereidend rekenen.

In de middenbouw zitten de leerlingen tot en met leerjaar 5. Onze school werkt in deze jaren aan alle leervoorwaarden en leervakken. Er vinden in deze jaren grote veranderingen plaats. De leeftijden en het niveau van de leerlingen kan in deze jaren uiteenlopen.

De bovenbouw

Vanaf leerjaar 6 gaan de leerlingen naar de bovenbouw. De bovenbouw heeft twee leerstromen. Op deze manier kunnen we alle leerlingen passend onderwijs bieden. Door het ontwikkelingsperspectief wordt onderbouwd in welke leerstroom uw kind het beste passende onderwijs ontvangt.

We baseren het ontwikkelingsperspectief op:

1. het leerjaar;

2. de cognitieve mogelijkheden;

3. de leervorderingen;

4. het opgestelde ontwikkelingsperspectief;

5. stimulerende en belemmerende factoren.

De voortgangsgesprekken

De Bouwsteen stelt voor iedere leerling een ontwikkelingsperfectief op. Het ontwikkelingsperspectief is een document dat de school met de ouders of verzorgers bespreekt. We bespreken de vooruitgang van uw kind tijdens elke voortgangsbespreking met u als ouder of verzorger. Daarnaast kijken we er steeds naar welk niveau uw kind heeft. En welk niveau we verwachten dat uw kind gaat behalen. Als het nodig is, maakt onze school aanvullend op het ontwikkelingsperspectief een individueel hulpplan.