Stel cookie voorkeur in

Een veilige school

Onze school werkt met een gedragscode, zodat onze school zo veilig mogelijk is voor onze leerlingen, ouders en voor ons personeel.

Wij van De Bouwsteen:

1. Zorgen voor een veilige omgeving.

2. Zijn zuinig op spullen en onze omgeving.

3. Zijn aardig voor elkaar.

4. Luisteren naar elkaar.

5. Lossen moeilijkheden samen op.

6. Behandelen iedereen met respect

Leerkrachten en ander personeel van onze school nemen maatregelen als ongewenst gedrag voorkomt, aanhoudt of als leerlingen een gevaar vormen voor zichzelf of voor een ander.


Respectvol
Wij vinden het belangrijk dat in De Bouwsteen rust heerst. Dat iedereen zich daar veilig voelt. Daarom gaan we in onze school respectvol met elkaar om. De school is op deze manier een prettige en uitdagende plek om te leren en te werken. 

Veiligheidsplan
Wij hebben ons beleid over veiligheid vastgelegd in het veiligheidsplan. Dit bevat protocollen waarin staat beschreven hoe we in bepaalde situaties moeten handelen. De volledige protocollen liggen op school voor u ter inzage. 

Ongevallen
Wij registreren op school ongevallen en bijna-ongevallen. Deze registratie gebruiken we om de veiligheid binnen onze school te verhogen. 

Open organisatie
Hebt u een klacht over onze school, over medewerkers of over de dagelijkse gang van zaken? Wij vinden het fijn wanneer u die in een vroeg stadium met ons bespreekt. Wij zijn een open organisatie en willen graag de ruimte bieden om zaken bespreekbaar te maken. De gebruikelijke route is om met uw klacht eerst naar de leerkracht van uw kind of een directielid van de school te gaan. U kunt zich laten bijstaan door de contactpersoon van de school. Voor SBO De Bouwsteen is dat Kim Paree, te bereiken op het telefoonnummer 010 – 451 19 07 op dinsdag en donderdag. 

Klachtenregeling
Voor meer uitzonderlijke situaties hebben wij binnen stichting BLICK op onderwijs een officiële klachtenregeling. U kunt daarvan gebruikmaken als uw klacht – gelet op de aard daarvan – niet via bovengenoemde weg kan worden opgelost of als uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld.
Wilt u van de officiële klachtenregeling gebruikmaken, neem dan contact op met de schooldirecteur. Deze verwijst en begeleidt u naar de vertrouwenspersoon. Rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon kan ook. 
Stichting BLICK op onderwijs heeft via de CED-groep twee externe vertrouwenspersonen ingehuurd om ouders, leerlingen en medewerkers in diverse situaties te ondersteunen. Beide personen zijn bereikbaar via:
• een e-mail aan het centrale e-mailadres van de CED-groep: evp@cedgroep.nl;
• een brief in een gesloten envelop gericht aan de vertrouwenspersoon sturen aan: BLICK op onderwijs, postbus 776, 2900 AT Capelle aan den IJssel. Het stafbureau zorgt ervoor dat de gesloten envelop wordt doorgestuurd naar de vertrouwenspersoon.


Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Sinds 1 juli 2013 wordt de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gehanteerd. Zie voor meer informatie hierover www.meldcode.nl.


Veilig Thuis en SISA 
Het kan gebeuren dat wij ons zorgen maken over de thuis- of opvoedingssituatie van een leerling. Wij zijn dan verplicht om Veilig Thuis hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan leiden tot een aanmelding bij het Jeugdbeschermingsplein van de gemeente. 
Alle leerlingen die in een schoolondersteuningsteam (SOT) worden besproken, worden gemeld in het SISA-signaleringssysteem. SISA staat voor ‘samenwerkingsinstrument sluitende aanpak’. Het is heel concreet een computersysteem dat professionals bij elkaar brengt die bij dezelfde jeugdige (0 tot 23 jaar) betrokken zijn. Door het afgeven van een signaal in SISA weet een professional sneller of ook andere professionals zijn het gezin en/of een jeugdige betrokken zijn. Zijn er specifieke situaties waarvan wij melding willen maken, dan brengen wij u als ouder of verzorger daarvan op de hoogte.