Stel cookie voorkeur in

De schoolorganisatie

De leerlingen op De Bouwsteen zijn tussen de 4 en 13 jaar oud. Zij zijn verdeeld over groepen die allemaal een of twee eigen leerkrachten hebben. Per groep zitten de leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd en ontwikkeling bij elkaar. 

Groepsplan

De leerkracht stelt aan het begin van ieder leerjaar een groepsplan op voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Een keer per jaar past de leerkracht dit plan aan op de ontwikkeling en de behoeften van de groep.

Onderbouw en de Middenbouw

In de onderbouw zitten leerlingen van 4 tot en met 6 jaar oud. De Bouwsteen biedt de leerstof in de onderbouw in verschillende vormen en spelenderwijs aan. In de groep zijn veel kringmomenten en we werken met thema’s en projecten. Er is meer aandacht voor voorbereidend lezen en rekenen.

In de middenbouw zitten de leerlingen tot en met leerjaar 5. We werken in deze jaren aan alle leervoorwaarden en leervakken. Omdat in deze jaren grote veranderingen plaatsvinden in de ontwikkeling van leerlingen kunnen leeftijd en niveau van de leerlingen in de middenbouw nogal uiteenlopen.

De bovenbouw

Vanaf leerjaar 6 gaan de leerlingen naar de bovenbouw. Daar bieden we passend onderwijs aan leerlingen met verschillende uitstroomperspectieven. Het ontwikkelingsperspectief van elke individuele leerling baseren we op:

1. het leerjaar;

2. de cognitieve mogelijkheden;

3. de leervorderingen;

4. stimulerende en belemmerende factoren.

Leerlingen met een uitstroomperspectief richting praktijkonderwijs kunnen hun voordeel doen met een rijke  leeromgeving. Zij hebben er baat bij om de leerstof te vertalen naar de praktijk. Daarom proberen we de leerstof voor hen zoveel mogelijk te ondersteunen met materialen.
Leerlingen met een uitstroomperspectief richting vmbo hebben behoefte aan lensinstructies op maat. Ook zij hebben baat bij een rijke leeromgeving. We proberen zo goed mogelijk in te spelen op mogelijke leerbelemmeringen zoals dyslexie en dyscalculie.

Contactmomenten ouders
Ouderbetrokkenheid vinden wij een groot goed. We doen er veel aan om u als ouders en/of verzorgers zoveel mogelijk te betrekken bij wat met uw zoon of dochter op school gebeurt. Zo nodigen wij u in het begin van het schooljaar al uit voor een startgesprek met de leerkracht van uw kind. U maakt dan kennis met de leerkracht en kunt informatie uitwisselen over uw kind. In de loop van het schooljaar organiseren we informatieavonden en spreek- en rapportavonden. Natuurlijk kunt u ook op andere momenten een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. 

Gescheiden ouders
Bent u een gescheiden ouder, dan gaan wij ervan uit u en uw ex beiden het ouderlijk gezag hebben. Dat u beiden dus het wettelijk recht hebt om zo goed mogelijk geïnformeerd te worden over uw kind. U bent in die situatie beiden welkom bij ouderavonden en leerlingbesprekingen. 
Wanneer dit ook voor u geldt, willen we graag weten hoe u de onderlinge communicatie met uw kind hebt geregeld. Wie van u beiden het kind ziek meldt en verlof aanvraagt. En met wie van u wij in bijzondere gevallen contact op moeten nemen.

Voortgang en rapportage
Voor iedere leerlingen stellen we een ontwikkelingsperspectief op. Dit document en het rapport wordt door de school twee keer per jaar met de ouders besproken tijdens de voortgangsbespreking. Daarin bespreken we met u de resultaten van uw zoon of dochter. Het eerste rapport en ontwikkelingsperspectief geven wij uw zoon of dochter mee in februari. Het tweede in juli. Na iedere periode dient u het rapport ondertekend mee terug te geven.

Toestemmingsverklaring
Uw kind heeft recht op privacy, óók op onze school. Wij richten ons in ons schoolbeleid dan ook helemaal naar de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat wij van u toestemming moeten vragen voor bepaalde activiteiten. Wij doen dat direct al bij de inschrijving van uw kind. Om goed onderwijs te kunnen geven, is het nodig om gegevens over uw kind binnen onze school uit te wisselen. Daarvoor hebt u bij de inschrijving een toestemmingsverklaring ondertekend. 
Dat betekent concreet dat onze leerkrachten toegang hebben tot de persoonsgegevens van uw zoon of dochter. Zonder dat de pabo-student die bij ons stage loopt zomaar gebruik kan maken van de persoonsgegevens van uw kind. Hij of zij mag over uw kind alleen iets schrijven zonder naamsvermelding of anders met uw uitdrukkelijke toestemming.  
Wij zullen u ook uw toestemming vragen voor elk gebruik van foto en video waar uw kind op staat. Willen wij een publicatie uit laten gaan, waarin uw zoon of dochter wordt genoemd, dan mogen wij dat alleen maar doen met uw toestemming. Dit doet u via een toestemmingsformulier dat u van ons ontvangt.