Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief

Welkom Sinterklaas!
De kinderen van De Bouwsteen mochten donderdag hun schoen zetten. Er zat een leuke verrassing in!
Woensdag 5 december verwachten we Sinterklaas om 8.45 uur met zijn pieten bij ons op school, dus dat wordt aftellen! Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd is? 
Vanaf groep 6-7 hebben de kinderen in hun groep lootjes getrokken en worden er surprises voor elkaar gemaakt. De surprises worden uiterlijk maandag 3 december mee naar school genomen. De kinderen in de bovenbouwgroepen hebben een surprise-informatiebrief mee naar huis gekregen.
Alle kinderen zijn woensdag 5 december
op de normale tijd om 12.15 uur uit!

Kerstvakantie en erna…..
De kerstvakantie begint op donderdagmiddag 20 december, de kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij. 
Op maandag 7 januari 2019 worden de kinderen weer op school verwacht. 
Maandag na de kerstvakantie is er geen schoolmelk, dus geeft u uw kind zelf iets te drinken mee?
De eerste week na de kerstvakantie willen we ook alle kinderen weer op hoofdluis nakijken. 

Ouderbijdrage
Veel ouders hebben de vrijwillige ouderbijdrage inclu-sief het bedrag voor de schoolreis, al geheel of gedeeltelijk betaald. Daarvoor onze dank. 
Ook voor de Ouderraad zijn het dure tijden met alle activiteiten zoals het Sint- en Kerstfeest. 
U kunt uw bijdrage van €50.- (voor het 2e kind uit 1 gezin is het €25.-) overmaken op rekeningnummer 
NL71 INGB 0002863346 tnv Ouderraad SBO De Bouwsteen, Capelle aan den IJssel, ovv de naam van uw kind. Ook kunt u contant betalen op de administra-tie en als u wilt in termijnen. Alvast bedankt!

Kerstviering 
Ieder jaar vieren we het kerstfeest met een kerstbuffet voor de kinderen. Dat vindt plaats op woensdag 19 december van 18.00 uur tot 19.30 uur. 
Op vrijdag 7 december krijgen de kinderen een speci-ale kerstnieuwsbrief mee met daarin alle informatie over onze kerstviering. 
Dan krijgt u ook de ‘maaltijdbrief’ waarop u kunt aangeven wat u wilt maken of meegeven naar school voor het kerstdiner. 

Kerstvoorbereidingen 
De voorbereidingen voor de kerstactiviteiten zijn alweer begonnen op De Bouwsteen. 
Een aantal ouders heeft zich via de hulpouderbrief aangemeld om te komen helpen met activiteiten en hebben ondertussen bericht gehad.
Veel groepen gaan kerststukjes maken in de laatste week voor de kerstvakantie.
Wilt u uw kind maandag 17 december een bakje, evt. kerstgroen en versiering meegeven? Oases en kaarsen zijn op school aanwezig.

Brieven per email
Tot nu toe geven we alle brieven op papier mee naar huis. Daarnaast versturen we een groot aantal brieven ook digitaal.
We willen vanaf januari 2019 de nieuwsbrief en alle andere algemene brieven alleen nog digitaal gaan versturen dus via uw email dat bij ons bekend is. 
Krijgt u de nieuwsbrief nu al digitaal toegestuurd, dan hebben we het juiste e-mailadres. 
Krijgt u nu geen nieuwsbrief via email, wilt u dan het juiste e-mailadres aan ons doorgeven? Dat kan via admin-bouwsteen@blickoponderwijs.nl

De Bouwsteen heeft vanaf deze maand officieel een rookvrij schoolterrein!
Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school een rookvrij schoolterrein dat we nu extra duidelijk maken met de speciale borden aan het hek. Er mag nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouder-avonden en andere activiteiten buiten schooltijd.
Waarom een rookvrij schoolterrein?
Vanaf 2020 moeten alle scholen een rookvrij school-terrein hebben. Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jonge-ren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken. 
Wij vragen alle ouders en verzorgers ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein en bij het hek, dus in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van uw kind. 
Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.

Halen en brengen van uw kind met de auto
Bij het dagelijkse halen en brengen van de kinderen zien we dat het erg druk is op de Lijstersingel en het parkeerterrein bij de school. Door het slechte weer en de donkere dagen worden veel kinderen met de auto naar school gebracht en opgehaald.
Ouders die ’s middags laat zijn, zetten hun auto soms stil midden op het parkeerterrein om op hun kind te wachten. Daardoor kunnen geparkeerde auto’s niet wegrijden, hebben kinderen slecht zicht met overste-ken en dat kan vervelende situaties opleveren.
Ook langs de Lijstersingel wordt geparkeerd waardoor de soepele doorgang wordt belemmerd.
We willen u vragen om te zorgen dat alle kinderen, veilig naar school kunnen gaan. 
Houdt u zich aan de verkeersregels en wilt u uw auto alleen in de daarvoor bestemde parkeervakken neer-zetten? 
We hopen op uw medewerking zodat alle kinderen veilig naar school en huis kunnen gaan.

MEE op weg
Met het project MEE op weg kunnen deelnemers leren zelfstandiger te reizen; lopend, met de fiets, rolstoel of het openbaar vervoer. Deelname aan het project is gratis. MEE op weg is een project voor inwoners uit de Krimpenerwaard, alleen leerlingen die hier wonen kunnen deelnemen.
MEE op weg wil de zelfstandigheid van mensen met een beperking in verkeer en vervoer vergroten. Deel-nemers gaan samen met iemand uit hun netwerk of met een vrijwilliger oefenen met reizen. Bijvoorbeeld naar school reizen, naar stage of naar het winkelcentrum. Van tevoren worden er doelen gesteld, MEE begeleidt de vrijwilligers. Na afloop van het traject ontvangt de deelnemer een certificaat. De oefenkosten worden vergoed, ook de kosten van de vrijwilliger worden vergoed.
 Inmiddels is een aantal trajecten succesvol afgerond. De kinderen reizen met plezier zelfstandig. 
We zien dat hen dit zelfverzekerder heeft gemaakt, ook functioneren ze meer zelfstandig in de maatschappij.
Nieuw in het project is de Go-Ov app.(www.go-ov.nl) De GoOV is een app op een smartphone voor men-sen die moeite hebben om zelfstandig met het OV te reizen. De app begeleidt de reiziger van deur tot deur middels een routeplanner, een OV planner, een track en trace systeem en een telefonische hulplijn. Door deze technologie toe te voegen aan het project MEE op weg worden zowel de ouders als de school in staat gesteld de leerling te volgen.
Om een goed beeld te krijgen van het project is er een filmpje gemaakt www.meeplus.nl/mee-op-weg
Ben je enthousiast geworden? Meld je dan aan bij het servicebureau van MEE. Tel: 0182 520 333

Belangrijke data
• Kerstnieuwsbrief:  7 december
• Volgende nieuwsbrief: 25 januari 2019

Wij wensen iedereen een hele gezellige Decembermaand!