Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief

Welkom!

Na de kerstvakantie is weer een aantal kinderen gestart op De Bouwsteen. Ook eind van deze maand beginnen er weer nieuwe kinderen op onze school. Wij wensen hen en hun ouders een fijne Bouwsteen tijd toe!

 Personeel en groepen

Na de kerstvakantie zijn wij gestart met drie groepen 8. We wensen meester Michel, meester Sem, juf Lindsey en juf Mary en de groep 8 kinderen heel veel plezier tijdens het komende half jaar.

 

Studiedagen

Donderdag 14 februari is er een studiedag voor het hele team. Alle kinderen zijn vrij.

 

Start bouw

Op woensdag 23 januari hebben wij met elkaar drie groepen verhuisd en het noodgebouw helemaal leeggehaald.

De kleutergroepen zitten nu in het hoofdgebouw en daarvoor moest intern de groep van juf Eline verhuizen naar boven. Er is gelijk veel opgeruimd, een flinke klus die we met het hele team hebben geklaard.

Begin volgende week worden de hekken om de ‘bouwplaats’ geplaatst en op woensdag 30 januari wordt het noodgebouw verwijderd. Daarna gaat de bouw van de tijdelijke huisvesting voor de Eben Haezerschool, starten.

Dit zal veel verkeersdrukte op de Lijstersingel betekenen maar ook op de parkeerplaats. We zijn in gesprek met de gemeente en de bouwer om te zorgen dat dit op een veilige manier kan verlopen.

Wij houden u op de hoogte.

 

Niet meer op papier maar digitaal

We gaan zoveel mogelijk de informatiebrieven van school per email versturen dus niet meer op papier aan uw kind meegegeven. De rapportbrief wordt nog wel op papier gegeven omdat u daarop kunt aangeven wanneer u op gesprek wilt komen.

Toetsen

De leerkrachten in het onderwijs zijn eigenlijk dagelijks bezig met ‘toetsen’. Dit geeft de leerkracht informatie over wat een kind al beheerst en wat er nog geleerd moet worden.

Het afnemen van de methode gebonden toetsen maakt duidelijk of de leerstof die is behandeld, wordt beheerst door een kind. Ook worden er op De Bouwsteen twee jaarlijks de Cito toetsen afgenomen. Zoals u misschien van uw kind heeft gehoord zijn in de afgelopen weken door de kinderen verschillende toetsen gemaakt zoals spelling, rekenen, technisch lezen en begrijpend lezen.

Niet alle kinderen maken dezelfde toetsen en niet alle kinderen maken er evenveel. We nemen de toetsen af die aansluiten bij het niveau van het kind. Wanneer een toets erg goed wordt gemaakt nemen we ook de volgende toets af. Soms wordt een toets individueel afgenomen of voorgelezen.

De toetsen voor technisch lezen worden afgenomen door de intern begeleiders of afdelingsleiders buiten de groep. Of een kind vooruitgaat of hetzelfde niveau moet oefenen als de afgelopen periode, bekijken we nadat de toetsen zijn afgenomen. We sluiten met de leerstof zoveel mogelijk aan op het niveau van het kind.

Rapport/OP gesprekken vanaf woensdag 6 februari t/m dinsdag 12 februari

Vanaf woensdag 6 februari vinden de rapportgesprekken plaats. Ook het Ontwikkelingsperspectief (OP) wordt met u besproken en door u getekend.

Uw kind krijgt een uitnodiging voor het rapportgesprek mee naar huis. Wilt u hierop aangeven wanneer u het rapport en OP wilt bespreken met de leerkracht? Tot ziens tijdens het rapportgesprek.

TLV verlenging

Om naar een school van speciaal basisonderwijs te mogen gaan is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze TLV wordt voor een beperkte tijd afgegeven en moeten na deze tijd weer opnieuw worden aangevraagd. Dit jaar gaan we dat ook weer voor een groot aantal kinderen doen. Ouders van deze kinderen krijgen volgende week een brief waarin ze worden geïnformeerd hierover. Ook tekenen ze tijdens het rapport/OP gesprek het aanvraagformulier TLV.

 Eindgesprekken VO

Op dinsdag 5 februari vinden de adviesgesprekken voor het Voortgezet Onderwijs plaats van, voorheen de leerlingen van de groep van juf Mary. Mary zal de gesprekken samen met Michel doen voor de kinderen die in 8c zitten. Alle betreffende ouders hebben een uitnodiging hiervoor ontvangen. We verwachten de ouders met hun kind op het in de brief aangegeven tijdstip.

Gedragscode ouders

Vorig schooljaar is de ‘gedragscode voor ouders’ vast gesteld. Deze ‘gedragscode voor ouders’ is terug te vinden op de website onder het kopje ‘voor ouders’. Hieronder een overzicht van de afspraken die erin staan. Het hierna genoemde protocol geldt voor alle ouders van onze school:
-We behandelen elkaar begripvol.
-We spreken geen kwaad over elkaar.
-We spreken onbevooroordeeld over elkaar.
-We hebben een open, rustige verstandhouding met elkaar.
-We maken problemen bespreekbaar.
-We zien elkaar als partner bij de begeleiding/ opvoeding van de kinderen. De ouder blijft eerst verantwoordelijk.
-We stellen vertrouwen in elkaar.
-We behandelen elkaar respectvol, begripvol en correct;
-We tonen belangstelling, zonder nieuwsgierig te zijn;
-We spreken positief over elkaar en accepteren geen dreigende houding. Hieronder verstaan we o.a. schelden en agressief praten.
-We houden ons verre van roddel en geven daartoe geen gelegenheid.
-We maken zaken bespreekbaar wanneer ons iets dwars zit.
-We komen afspraken na.
-De ouder bemoeit zich niet met ruzies of onenigheden op het schoolterrein. Bij ruzies of onenigheden waarschuw dan een leerkracht op het plein. 

Verzuimbeleid

Vorig jaar zijn er nieuwe regels vanuit de overheid betreffende schoolverzuim en te laat komen ingesteld en hier wordt strenger op toegezien. Voor kinderen die 16 uur ongeoorloofd hebben verzuimd, moet een melding worden gedaan bij de afdeling leerplicht van uw woonplaats die hierop actie onderneemt.

Er is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim wanneer een kind niet op school is en er geen afmelding door de ouders heeft plaatsgevonden.

Afmelden van uw kind bij ziekte of een onverwachts bezoekje aan de huisarts kan op 010-4511907 of via ziekbeter-bouwsteen@blickoponderwijs.nl, graag voor 8.30 uur. 

Voor bezoek aan een specialist, tandarts ed. dient u vooraf een verlofaanvraag in te dienen.

Er wordt ook een melding gedaan bij veelvuldig ziekteverzuim van uw kind. Niet alleen de leerplichtambtenaar maar ook de schoolarts krijgt dan een melding. Met ouders van kinderen die regelmatig te laat komen wordt contact opgenomen. Ook hiervan zal een melding aan de leerplichtambtenaar moeten worden gedaan. De afspraak is dat kinderen die te laat komen hun tijd na school inhalen.

Schoolfotograaf

Dinsdag 19 februari komt de schoolfotograaf langs om alle kinderen en ook alle groepen, op de foto te zetten. Vanaf half 9 kunnen de broertjes en zusjes die samen op De Bouwsteen zitten, op de foto gaan.

Enkele weken na de voorjaarsvakantie, als de foto’s klaar zijn, krijgt ieder kind een brief met persoonlijke code mee naar huis waarmee u de foto’s direct bij de fotograaf kunt bestellen.

Voetbal Extra 

Ben jij een jongen of meisje tussen de 6 en 15 jaar en wil je lekker voetbalen? Maar heb je hier nét iets meer aandacht bij nodig? Kom dan meedoen met onze trainingen van ‘Voetbal Extra’ !

Het is voor kinderen die door autisme, een lichte lichamelijke of een verstandelijke beperking moeilijk of niet aan reguliere sportactiviteiten kunnen meedoen. Je krijgt bij Voetbal Extra net iets meer persoonlijke aandacht, we vinden het leuk als jij mee komt doen!

Het is elke woensdagmiddag van 16.00 – 17.00 uur. Je bent van harte welkom bij voetbalvereniging SVS, Capelseweg 31 in Capelle aan den IJssel.

De kosten bedragen €90 voor het hele sportseizoen 2018/2019, bestaande uit 30 trainingen.

Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met Sportief Capelle, tel 010-2588787 of

email info@sportiefcapelle.nl.

 

De volgende nieuwsbrief krijgt u vrijdag 22 februari voor de start van de voorjaarsvakantie.